Obszary praktyki I Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jałoszewska
343
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-343,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.1,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

OBSZARY
PRAKTYKI

PRAWO KARNE

 

Kancelaria Adwokacka Agnieszki Jałoszewskiej-Świątek wykonuje czynności na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Z punktu widzenia interesów Klientów zaangażowanie obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego – wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Pomoc adwokata obejmuje m.in.:

– udział w postępowaniu przygotowawczym, jako obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego;

 

– udział w czynnościach procesowych;

 

– przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;

 

– udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy z art. 335 k.p.k.;

 

– sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;

 

– sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;

 

– sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Kancelaria udziela pomocy prawnej również w postępowaniu karnym wykonawczym, między innymi w sprawach dotyczących:

 

– wstrzymania i odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,

 

– rozłożenia grzywny i kosztów sądowych na raty,

 

– udzielenia zezwolenia na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektrycznego,

 

– udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Kancelaria Adwokacka Agnieszki Jałoszewskiej-Świątek prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, dotyczących wielostronnych relacji rodzinnych.

W spektrum prowadzonych spraw pozostają:

– wszczęcie postępowania i reprezentacja w sprawach rozwodowych i o separację,

 

– prowadzenie mediacji między małżonkami co do sposobu rozwiązania małżeństwa (bez orzekania o winie stron, za porozumieniem stron),

 

– unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 

– alimenty po rozwodzie i w trakcie trwania małżeństwa,

 

– podział majątku wspólnego,

 

– obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci i osób najbliższych,

 

– alimenty dla kobiety w ciąży oraz pokrycie kosztów porodu i połogu,

 

– pozbawianie lub ograniczanie władzy rodzicielskiej,

 

– ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem,

– dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym,

 

– ubezwłasnowolnienie,

 

– ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka, zmiana nazwiska),

 

– doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego,

 

– odpowiedzialność za długi zaciągane przez małżonka oraz ochrona majątku wspólnego przed skierowaniem do niego egzekucji,

 

– pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym,

 

– podejmowanie działań w toku postępowania egzekucyjnego, mających na celu egzekucję długów z majątku wspólnego.

Obszary praktyki Agnieszka Jałoszewska

PRAWO CYWILNE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rzeczowego, szeroko rozumianych zobowiązań oraz spadków – w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów. Oferowana jest również kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

 

W spektrum prowadzonych spraw pozostają:

 

– sprawy o zapłatę,

 

– roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne,

 

– postępowania egzekucyjne, jak i przeciwegzekucyjne,

 

– sprawy odszkodowawcze w związku ze szkodą na osobie lub na mieniu, m.in. powstałych na skutek urazów doznanych w wyniku uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych,

 

– sprawy o ochronę dóbr osobistych,

 

– ochrona własności i posiadania,

 

– zasiedzenie własności,

 

– ustanowienie i zniesienie służebności,

 

– stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku i zachowek,

 

– analiza i sporządzanie umów.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego tak prywatnych osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria pomaga i doradza Klientom, jak sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego, jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak rozsądnie zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

 

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz w sprawach dotyczących cudzoziemców.

 

W sytuacjach spornych Kancelaria podejmuje się reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.